Marcia Espinosa-Gore

Associate, Senior Architect / Kansas City